1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

 
Yhdistyksen nimi:
Kannuskosken metsästysseura ry
Kotipaikka: Luumäki
Yhdistys on perustettu syyskuun 20.päivänä 2012 ja siitä käytetään
näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli: Suomi
Jäsenyys: Seura on Suomen metsästäjäliiton Kymen piiri ry:n jäsen
ja Suomen kennelliiton Kymen piiri ry:n jäsen.
 

 

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3) edistää nuorten kiinnostusta metsästykseen ja ylläpitää hyviä metsästystapoja.

 

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2) suorittamalla riistanhoitotyötä;

3) valvomalta metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6) kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan

7) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

8) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaisia jäseniä ovat maanomistajajäsenet, perhejäsenet tai maksavat jäsenet.

 

Seuran maanomistaja jäseneksi johtokunta voi hyväksyä maanomistajan, joka vuokraa metsästysoikeuden vähintään viiden (5) hehtaarin alueeseen seuran toiminta-alueella. Maanomistajan on haettava jäsenyyttä johtokunnalta.

 

Maanomistajajäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen voi hakea seuran perhejäsenyyttä johtokunnalta. Perhejäsenen muuttaessa pois maanomistajajäsenen taloudesta, hän voi hakea johtokunnalta maksavan jäsenen jäsenyyttä yhden vuoden kuluessa pois muutosta. Tällöin hän ei ole velvollinen maksamaan maksavan jäsenen liittymismaksua.

 

Henkilöllä, joka on saanut maanomistajalta metsästysoikeuden maanomistajan kaikkiin seuran alueella omistamiin ja seuralle vuokrattuihin alueisiin, on mahdollisuus hakea maanomistaja jäsenyyttä johtokunnalta. Metsästysoikeuden hallinta-ajan päätyttyä johtokunta erottaa jäsenen.

 

Metsästyksestä kiinnostunut, riistanhoitoa harrastava henkilö voi hakea johtokunnalta seuran koejäseneksi. Koejäsenyys kestää enintään 3 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan onpäätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran maksavaksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

 

Maksavien jäsenten enimmäismäärästä seuran jäsenistä päättää vuosikokous.

Maistaan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä luopunut maanomistajajäsen säilyttää jäsenyytensä seurassa.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä,

seurankokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 

Maanomistajajäseneltä ja perhejäseneltä ei peritä liittymismaksua.

Maksavan jäsenen liittymismaksun suuruudesta päättää vuosittain seuran talvikokous.

 

Vuotuisesta jäsenmaksusta, joka koskee kaikkia jäseniä, paitsi kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä, päättää talvikokous.

 

Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omistamansa maat seuran käyttöön.

 

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä, koejäsenen osallistumisesta metsästykseen ja hirvieläinjahtiin päättää seuran johtokunta.

 

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Hirvieläinten metsästykseen osallistumisesta ja siihen liittyvistä maksuista päättää kesäkokous.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

 

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

5) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

6) Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen,

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut. Eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-huhtikuussa ja kesäkokous heinä-syyskuussa.

 

Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

 

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) Todetaan kokouksen laillisuus,

3) Hyväksytään työjärjestys,

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,

7) Päätetään johtokunnan jäsenten määrä ja toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali

8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9) Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,

11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,

12) Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat

13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

14) Valitaan metsästyksenjohtajat,

15) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,

16) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta johtokunnalle esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan

voida tehdä päätöstä.

 

10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

 

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran vuosikokousten, johtokunnan ja eri toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni, paitsi koejäsenellä.

 

Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tilija toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15 §

SEURAN JOHTOKUNTA

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja vuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kukin erikseen tai johtokunnan erikseen määräämä johtokunnan jäsen yksin.

 

18 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

5) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista

velvoitteista;

6) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

7) hyväksyy seuran jäsenet sekä pitää seuran jäsenluetteloa;

8) käsittelee mahdolliset jäsenten erottamistapaukset.

9) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

11) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

13) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

14) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

Vieraskortista ja sen maksun suuruudesta päätetään vuosikokouksissa.

 

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Kymenpiiri ry:lle

 

21 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

 

Seuran säännöt PDF-muodossa tästä.